disclaimer, gdpr en privacy

aansprakelijkheid

Aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door MoonenMoonen met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan. MoonenMoonen vrijwaart zich van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. MoonenMoonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

links naar andere sites

Verwijzingen naar sites die niet door MoonenMoonen worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Hoewel MoonenMoonen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan MoonenMoonen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat MoonenMoonen de algehele websites als representatief en of toereikend ziet.

ssl-verbinding

Onze hele site maakt gebruik van een versleutelde SSL-verbinding. Met SSL wordt data versleuteld verzonden, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden.

copyright

Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van MoonenMoonen hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook, zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotokopiƫren en of registreren.

gdpr

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig.

Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Welke gegevens verwerkt MoonenMoonen Communicatie? Wij vragen alleen de minimale gegevens die nodig zijn voor op je factuur. Je moet dan denken aan voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, KVK-nummer, BTW-nummer en zakelijk mailadres. Meer leggen wij niet vast. Verder maken wij geen gebruik van e-mailmarketing (denk aan nieuwsbrieven) of welke andere marketingklantenlijst(en) dan ook. Lees er meer over in onze privacyverklaring hieronder.

privacyverklaring

MoonenMoonen Communicatie, gevestigd aan Prins Constantijnhof 15, 6433JP Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens
Prins Constantijnhof 15
6433JP Heerlen

Gerard Moonen is de Functionaris Gegevensbescherming van MoonenMoonen Communicatie. Hij is te bereiken via gerard@moonenmoonen.nl.

persoonsgegevens die wij verwerken

MoonenMoonen Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons bedrijf heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers of klanten in het algemeen en zeker niet die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@moonenmoonen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MoonenMoonen Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

geautomatiseerde besluitvorming

MoonenMoonen Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MoonenMoonen Communicatie) tussen zit.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MoonenMoonen Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gedurende de tijd dat je klant bij ons bent bewaren we de persoonsgegevens zoals eerder beschreven. Ben je geen klant meer dan bewaren we de gegevens zolang als dat nodig is voor belastingdoeleinden.

delen van persoonsgegevens met derden

MoonenMoonen Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MoonenMoonen Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MoonenMoonen Communicatie gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MoonenMoonen Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@moonenmoonen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MoonenMoonen Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MoonenMoonen Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.